Winkelwagen - € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • Elisabeth M.: De onderneming handelend onder de naam Elisabeth M., de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  • Klant: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Elisabeth M. een overeenkomst aangaat of aan wie Elisabeth M. een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.


Artikel 2. Toepasselijkheid 

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waar Elisabeth M. partij bij is. Het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht door de Klant geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
2.    Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. 
3.    De toepasselijkheid van de door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. 
4.    Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van de algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen. 
5.    Elisabeth M. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Klant een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

1.    Alle aanbiedingen en offertes van Elisabeth M. worden vrijblijvend uitgebracht en zoveel mogelijk van een termijn voorzien.  
2.    Aanbiedingen en offertes kunnen niet gewijzigd worden aanvaard.
3.    Elisabeth M. kan niet aan zijn aanbieding of offerte gehouden worden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat die aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
4.    De aanbieding of offerte bevat een omschrijving van de te leveren diensten. De in aanbiedingen en offertes genoemde bedragen zijn exclusief eventuele verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Artikel 4. Overeenkomsten 

1.    De overeenkomst tussen Elisabeth M. en de Klant komt tot stand nadat de Klant de bestelprocedure via de website van Elisabeth M. succesvol heeft doorlopen, de betaling heeft voldaan en de bevestiging van de bestelling per e-mail heeft ontvangen. Indien de bestelling niet via de webshop wordt geplaatst, komt de overeenkomst tot stand door de mondelinge/schriftelijke bevestiging van Elisabeth M., dan wel zodra Elisabeth M. met instemming van de Klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. 
2.    De omvang van de verplichtingen van Elisabeth M. wordt uitsluitend bepaald door hetgeen uitdrukkelijk is bevestigd.
3.    Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Elisabeth M. pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

Artikel 5. Prijzen en betaling

1.    De door Elisabeth M. vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzendkosten, vallen niet onder de vermelde prijzen. Deze kosten worden apart weergegeven en vooraf overeengekomen. 
2.    Betaling kan geschieden via een online betaalsysteem op de website. Betaling via internet geschiedt in een goed beveiligde omgeving. Desondanks is betaling via internet voor eigen risico van de Klant.
3.    Bij betaling op rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling op rekening kan Elisabeth M. voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Klant een voorschot verlangen, welk voorschot maximaal 50% van het totale factuurbedrag zal bedragen. Indien de Klant niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald ontvangt de Klant een aanmaning, waarna zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur de wettelijke rente in rekening zal worden gebracht, tot op het moment van algehele voldoening. 
4.    Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de Klant. In ieder geval is de Klant in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. 
5.    In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Elisabeth M. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Levering 

1.    Het risico met betrekking tot de te leveren bestellingen gaat op het moment van levering bij de Klant over op de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
2.    De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant. Verzending zal uitsluitend plaats vinden met behulp van een transportbedrijf. Partijen kunnen indien gewenst vooraf andere afspraken overeen komen. 
3.    Elisabeth M. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het behandelen van de bestelling van de Klant en bij de uitvoering van die bestelling. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en nimmer fatale termijnen. 
4.    De bestelling wordt geleverd op het adres dat door de Klant bij de bestelling kenbaar gemaakt is. 
5.    Elisabeth M. zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling tot uitvoering daarvan overgaan, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bestelling meer vertraging ondervindt of blijvend onmogelijk wordt, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand na het plaatsen van de bestelling bericht. De Klant is in zulks geval gerechtigd tot het kosteloos ontbinden van de overeenkomst. Elisabeth M. zal dan het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, aan de consument retourneren. 

Artikel 7. Conformiteit en garanties 

1.    Elisabeth M. zal zich tot het uiterste inspannen om het geleverde product te laten beantwoorden aan de overeenkomst. Elisabeth M. verklaart dat de producten die eigenschappen bezitten, die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Het product zal beantwoorden aan de omschrijving zoals vermeld door Elisabeth M. 
2.    De Klant is gehouden te allen tijde de voorschriften en aanwijzingen van Elisabeth M. en/of de fabrikant op te volgen. Elisabeth M. kan niet in staan voor de deugdelijkheid van producten indien deze voorschriften en aanwijzingen niet behoorlijk worden nageleefd. 
3.    Een Klant die beroep doet op conformiteit, zal het betreffende product(en) ter beschikking van Elisabeth M. stellen, zodat Elisabeth M. het beroep van de Klant kan beoordelen. 
4.    Indien de Klant met een beroep op conformiteit van Elisabeth M. verlangt dat zij zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van Elisabeth M., zonder dat de Klant aanspraak kan maken op een vergoeding. 
5.    Elisabeth M. staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van zaken zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik dat niet is overeengekomen, van ondeskundig gebruik of van gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Klant of een derde aan het geleverde heeft aangebracht.
6.    Op geleverde producten garandeert Elisabeth M. nimmer een verdergaande garantie dan de door de fabrikant van de geleverde producten aan Elisabeth M. verstrekte garantie. Iedere garantie vervalt indien de Klant zelf wijzigingen of reparaties aan de geleverde producten verricht of laat verrichten, of indien de Klant de geleverde producten voor een ander dan normaal doeleinde gebruikt. 

Artikel 8. Herroepingsrecht 

1.    Na ontvangst van de bestelling heeft de Klant gedurende zeven dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij het gaat om: 
•    producten die gebruikt, beschadigd of niet compleet zijn; 
•    producten die door toedoen van de Klant defect zijn. In geval van een (fabrieks)fout komen deze artikelen in aanmerking voor reparatie of vervanging; 
•    maatwerk en producten die op bestelling gemaakt zijn. 
2.    Tijdens deze periode dient de Klant zorgvuldig om te gaan met product en verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. 
3.    De Klant die gebruik maakt van het recht als omschreven in lid 1 van dit artikel, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Elisabeth M. retourneren, conform de door Elisabeth M. verstrekte redelijke instructies. 
4.    De kosten voor retournering van het product aan Elisabeth M. komen voor rekening van de Klant. De Klant dient er zorg voor te dragen dat het geretourneerde product onbeschadigd en in originele staat door Elisabeth M. ontvangen wordt. 
5.    Na terugzending van de bestelling door de Klant, zal Elisabeth M. het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending, aan de Klant retourneren. De kosten voor retournering worden niet aan de Klant uitgekeerd. 

Artikel 9. Annulering

1.    Elisabeth M. behoudt zich het recht voor een bestelling (of een gedeelte daarvan) van de Klant te annuleren door middel van een schriftelijke mededeling aan de Klant. Bij annulering door Elisabeth M. zal Elisabeth M. een eventueel betaald bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de annulering retourneren aan de Klant. 
2.    De Klant kan een overeenkomst annuleren indien de productie nog niet aangevangen is. De Klant dient hierover contact op te nemen met Elisabeth M. Daarnaast behoudt de Klant het in artikel 8 omschreven herroepingsrecht. 

Artikel 10. Overmacht 

1.    Elisabeth M. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Elisabeth M. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Klant gehouden aan diens verplichtingen jegens Elisabeth M. tot aan dat moment te voldoen. Elisabeth M. is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Elisabeth M. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Elisabeth M. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Elisabeth M. of van derden daaronder begrepen. Elisabeth M. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Elisabeth M. zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle producten die Elisabeth M. in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de Klant levert, blijven eigendom van Elisabeth M. tot op het moment dat de Klant al hetgeen hij op grond van de overeenkomst aan Elisabeth M. is verschuldigd, heft voldaan. 
2.    Zolang het eigendomsvoorbehoud van Elisabeth M. voort duurt, mag de Klant de producten niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen. 

Artikel 12. Intellectueel eigendom

1.    Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot illustraties, afbeeldingen, foto’s, teksten en andere zaken berust bij Elisabeth M. Dergelijke rechten zullen nimmer aan de Klant overgedragen worden, tenzij partijen zulks uitdrukkelijk verklaren.
2.    Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende (onderdelen van) illustraties, afbeeldingen, foto’s, teksten en andere zaken via welk medium dan ook te verspreiden. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

1.    Elisabeth M. kan niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaan is tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Elisabeth M., haar personeel of derden die in opdracht van Elisabeth M. voor de Klant werkzaamheden verrichten. 
2.    Indien Elisabeth M. op enigerlei wijze aansprakelijk blijkt te zijn jegens de Klant, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de verzekeraar van Elisabeth M.. Indien de verzekeraar van Elisabeth M. niet overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Elisabeth M. beperkt tot de waarde van het betreffende product. 
3.    Elisabeth M. Kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verschillen tussen de op de website getoonde informatie en/of afbeeldingen en de werkelijkheid. 

Artikel 14. Klachten 

1.    Na ontvangst van de product(en) waarop de overeenkomst betrekking heeft, dient de Klant zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen te onderzoeken of Elisabeth M. de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 
2.    Klachten met betrekking tot de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Elisabeth M. ingediend te worden, uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de gebreken in de nakoming. Na deze datum hebben ingediende klachten geen rechtsgevolgen. 
3.    In geval van een terechte klacht heeft Elisabeth M. de keuze tussen: 
•    aanpassing van het in rekening gebrachte tarief;
•    het kosteloos vervangen van het geleverde product; 
•    het terugnemen van het product tegen restitutie van het door de Klant betaalde tarief. 
4.    Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

1.    Op alle overeenkomsten tussen Elisabeth M. en Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. 
2.    Alle geschillen tussen Elisabeth M. en de Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut. 
3.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten. 

We behouden het recht voor van verspreking, verschrijving,
verminkte overbrengen, misverstanden etc.

Op al onze afbeeldingen rust een intellectuele eigendomsrecht gedeponeerd bij Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom te Den Haag onder inschrijvingsnummer 0904612.

Door het plaatsen van een bestelling bij Elisabeth M. verklaart de Klant op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.